Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (văn học)
    vui đùa

    * Các từ tương tự:
    sportively, sportiveness