Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hân hoan, khoái trá
  gleeful laughter
  tiếng cười khoái trá

  * Các từ tương tự:
  gleefully