Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sportiveness /'spɔ:tivnis/  

  • Danh từ
    (văn học)
    sự vui đùa