Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

light-hearted /,lait'hɑ:tid/  

  • Tính từ
    vô tư lự
    khinh suất

    * Các từ tương tự:
    light-heartedly, light-heartedness