Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

light-heartedly /,lait'hɑ:tidli/  

  • Phó từ
    [một cách] vô tư
    [một cách] khinh suất