Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coltish /kəʊlti∫/  

  • Tính từ
    (thường xấu)
    nghịch ngợm, hay đùa nghịch

    * Các từ tương tự:
    coltishly, coltishness