Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prankish /'præɳkiʃ/  

  • Tính từ
    hay chơi ác, hay chơi khăm, hay đùa nhả
    hay trục trặc (máy)

    * Các từ tương tự:
    prankishly, prankishness