Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prankishness /'præɳkiʃnis/  

  • Danh từ
    tính hay chơi ác, tính hay chơi khăm, tính hay đùa nhả
    tính hay trục trặc (máy)