Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sportively /'spɔ:tivli/  

  • Phó từ
    (văn học)
    [một cách] vui đùa