Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự phát biểu sai, sự trình bày sai