Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misrepresentation /,mis,reprizen'tei∫n/  

  • Danh từ
    sự miêu tả sai, sự trình bày sai
    a gross misrepresentation of the facts
    sự miêu tả sai sự kiện một cách trắng trợn