Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distortion /di'stɔ:∫n/  

  • Danh từ
    sự bóp méo (sự việc…)

    * Các từ tương tự:
    distortion transmission impairment, distortional, distortionist, distortionless, Distortions, Distortions and market failure, Distortions and market failures