Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fundament /'fʌndəmənt/  

  • Danh từ
    mông đít
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nền tảng, cơ sở

    * Các từ tương tự:
    fundamental, fundamental frequency, fundamental mode, fundamental particle, fundamental tone, fundamental wave, fundamental wavelength, fundamentalism, fundamentalist