Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

elasticity /,elæ'stisəti/  /i,læ'stisəti/

  • tính co dãn, tính đàn hồi

    * Các từ tương tự:
    Elasticity of demand, Elasticity of input substitution