Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

suppleness /'sʌplnis/  

  • Danh từ
    tính mềm, tính dễ uốn (của kim loại)
    tính mềm mỏng
    tính hay luồn cúi, tính quỵ luỵ