Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stretchiness /'stretʃinis/  

  • Danh từ
    tính căng
    tính co giãn