Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adaptability /ədæptə'biləti/  

  • Danh từ
    khả năng thích nghi