Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính dễ uốn, tính mềm dẻo
    tính dễ tính, tính mềm mỏng