Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contrast /kənˈtræst/  /Brit kənˈtrɑːst/