Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distinguish /dɪˈstɪŋgwɪʃ/