Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

what /ˈwɑːt/  /ˈwʌt/