Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

against /əˈgɛnst/