Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    plural -lics
    [count] :a person who is a member of the Roman Catholic Church

    * Các từ tương tự:
    catholic, Catholicism