Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

all-embracing /'ɔ:lim'breisiŋ/  

  • Tính từ
    bao gồm tất cả