Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    mourning, death. funeral

    * Các từ tương tự:
    tang chế, tang chứng, tang gia, tang hải, tang lễ, tang phục, tang thương, tang tích, tang tóc