Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tangency /'tændʤənsi/  

  • Danh từ
    (toán học) tính tiếp tuyến
    sự tiếp xúc

    * Các từ tương tự:
    Tangency equilibrium