Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tangibility /'tændʒə'biləti/  

  • Danh từ
    tính sờ mó mà cảm nhận được
    tính xác thực