Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tangent /'tændʒənt/  

 • Danh từ
  (toán học)
  đường tiếp tuyến
  (viết tắt tan) tang (của một góc)
  go (fly off) at a tangent
  đột ngột chuyển hướng suy nghĩ; đột ngột chuyển hướng hoạt động

  * Các từ tương tự:
  tangential