Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  wreak something [on something]
  trả thù; trút; bắt (ai) phải chịu (cái gì)
  trả thù kẻ thù của mình
  wreak one's fury on somebody
  trút giận lên ai
  play (wreak) havoc with somebody
  xem havoc