Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đi lạch bạch
  Danh từ
  dáng đi lạch bạch
  walk with a waddle
  đi lạch bạch