Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đi chập chững
  (khẩu ngữ) đi
  tôi nghĩ rằng ta nên đi khỏi đây

  * Các từ tương tự:
  toddler