Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vải sơ-vi-ôt Ê-cốt, vải tuýt
  tweeds
  (số nhiều)
  quần áo bằng vải tuýt

  * Các từ tương tự:
  tweedle, tweedledum, tweedy