Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tweedledum /'twi:dl'dʌm/  

  • Danh từ
    tweedledum and tweedledee hai vật (người) giống nhau như đúc