Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-r; -st) (đôi khi xấu)
  hấp dẫn, xinh xắn
  tinh ranh, ranh mãnh
  don't be so cute!
  đừng có ranh mãnh quá thế!

  * Các từ tương tự:
  cutely, cuteness