Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bộ lạc
  các bộ lạc người Zulu
  (sinh vật) tộc
  the cat tribe
  tộc mèo
  (thường số nhiều) (khẩu ngữ hoặc đùa) đàn, đám, lũ, tụi
  đám người đi nghỉ hè

  * Các từ tương tự:
  tribesman