Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều tribesmen)
    thành viên bộ lạc