Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tranquillizer /træŋ'kwilaizə[r]/  

  • Danh từ
    (Mỹ cách viết khác tranquilizer)
    thuốc an thần, thuốc ngủ