Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

barbiturate /bɑ:'bitjʊrət/  

  • Danh từ
    (dược học)
    bacbiturat (thuốc an thần)