Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (y học)
    chế phẩm có thuốc phiện (dùng làm thuốc giảm đau hoặc gây ngủ)