Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  như thác
  torrential rain
  như mưa [thác] trút

  * Các từ tương tự:
  torrentially