Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự cù, sự làm cho buồn buồn
  Tính từ
  làm cho ngưa ngứa, làm cho buồn buồn
  tickling cough
  ho ngứa cổ