Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

technologic /teknə'lɔdʤik/  

 • Tính từ
  (thuộc) kỹ thuật, có tính chất kỹ thuật
  technologic process
  quá trình kỹ thuật
  (thuộc) công nghệ học

  * Các từ tương tự:
  technological, Technological dualism, Technological external effects, Technological progress, Technological unemployment, technologically