Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Technological external effects   

  • (Kinh tế) Ngoại ứng của công nghệ.
    Một cách gọi khác của ngoại ứng. Tính từ công nghệ được đưa vào để phân biệt các hiệu ứng như vậy với TÍNH KINH PHỤ THUỘC BÊN NGOÀI