Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Technological progress   

  • (Kinh tế) Tiến bộ công nghệ.
    Hầu hết các lý thuyết phát triển kinh tế nhấn mạnh sự cần thiết của tiến bộ kỹ thuật, và thường sự gia tăng trong tốc độ tiến bộ kỹ thuật có khi đòi hỏi sự tăng tốc