Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Technological dualism   

  • (Kinh tế) Mô hình nhị nguyên về công nghệ
    Quá trình kết hợp công nghiệp nặng cần nhiều vốn với các phương pháp cần nhiều lao động ở nơi khác để sử dụng lao động thừa