Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

technological /,teknə'lɒdʒikl/  

  • Tính từ
    [thuộc] công nghệ học

    * Các từ tương tự:
    Technological dualism, Technological external effects, Technological progress, Technological unemployment, technologically