Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Technological unemployment   

  • (Kinh tế) Thất nghiệp do công nghệ.
    Thất nghiệp xảy ra do áp dụng thiết bị tiết kiệm lao động khi nền kinh tế tăng trưởng