Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

technologically /,teknə'lɒdʒikli/  

  • Phó từ
    về mặt công nghệ học
    technologically advanced
    tiên tiến về mặt công nghệ học