Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nghiệp đoàn, công đoàn; xanhđica
  Động từ
  (thường ở dạng bị động)
  cung cấp (một bài báo...) qua một tổ chức chung để đăng trên nhiều báo khác nhau

  * Các từ tương tự:
  Syndicate loan