Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Cho vay liên hiệp